Giải thưởng và Thành tích
Giải thưởng doanh nghiệp bền vững Đài Loan TCSA lần thứ 12
Giải vàng – ngành tài chính và bảo hiểm “Giải thưởng báo cáo doanh nghiệp bền vững Đài Loan”
  Quỹ nghiên cứu nguồn năng lượng bền vững Đài Loan
Công ty Bảo hiểm có trách nhiệm xã hội tốt nhất Đài Loan năm 2019
  Global Business Outlook
Giải thưởng AI bảo hiểm năm 2019
“Bảo hiểm định kỳ không chia cổ tức” –“Giải thưởng bảo hiểm định kỳ 12 năm”- Bảo hiểm định kỳ không chia cổ tức của Công ty bảo hiểm nhân thọ Nan Shan (NTL)
  Tạp chí Money
Giải thưởng thương hiệu quốc gia Ngọc Sơn lần thứ 16
Hạng mục doanh nghiệp kiệt xuất – Giải thưởng Ngọc Sơn
Hạng mục sản phẩm tốt nhất- Giải thưởng Ngọc Sơn
Thương hiệu được ưa chuộng nhất – Giải thưởng Ngọc Sơn (Quỹ từ thiện/Điểm tựa tuổi tác – Dự án chăm sóc y tế)
  Hiệp hội phát triển sức cạnh tranh quốc gia Trung Hoa Dân Quốc
Giải thưởng bảo hiểm ưu việt Đài Loan lần thứ 8
Giải thưởng ưu việt về xúc tiến sản phẩm bảo trợ - Giải vàng
  Trung tâm phát triển ngành Bảo hiểm
Giải thưởng tin yêu hy vọng bảo hiểm lần thứ 21
Giải thưởng sáng tạo sản phẩm tốt nhất – Nhóm bảo hiểm nhân thọ
Giải thưởng sách lược phân phối sản phẩm tốt nhất – Nhóm bảo hiểm nhân thọ (hạng ưu)
Giải thưởng trách nhiệm xã hội tốt nhất- Nhóm bảo hiểm nhân thọ (hạng ưu)
Giải thưởng chuyên ngành bảo hiểm tốt nhất – Nhóm bảo hiểm nhân thọ (hạng ưu)
Giải thưởng cống hiến giáo dục bảo hiểm tốt nhất – Nhóm bảo hiểm nhân thọ (hạng ưu)
  Quỹ giáo dục bảo hiểm hiện đại
Giải thưởng thương hiệu sức khỏe lần thứ 4 năm 2019 – Hạng mục Bảo hiểm tài chính – Bảo hiểm sức khỏe giải đặc biệt
  Tạp chí sức khỏe mỗi ngày Yahoo
Giải thưởng bảo hiểm Châu Á năm 2019
Công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Đài Loan
Doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội tốt nhất Đài Loan
  Tạp chí ngành bảo hiểm Châu Á
Công ty Bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Đài Loan năm 2019(liên tục 2 năm liền)
  Tạp chí tài chính quốc tế
Điều tra kỹ thuật số về mức độ hài lòng thương hiệu năm 2019
Loại bảo hiểm nhân thọ tiếp xúc thường xuyên nhất - đứng thứ 3
Loại bảo hiểm nhân thọ được yêu thích/ đánh giá cao nhất – đứng thứ 3
Loại bảo hiểm nhân thọ được sở hữu /sử dụng nhất – đứng thứ 3
  tạp chí Cheers
100 thương hiệu bảo hiểm giá trị tốt nhất toàn cầu năm 2019 – Đứng thứ 68
  Brand Finance
Điều tra 2000 doanh nghiệp tốt nhất” năm 2019
Tổng giá trị tài sản đứng thứ 3 trong số các tổ chức tài chính tư nhân
Doanh thu đứng thứ 3 trong số các tổ chức tài chính tư nhân
Lãi dòng sau thuế đứng thứ 3 trong số các tổ chức tài chính tư nhân
  Tạp chí Common Wealth
Giải thưởng doanh nghiệp trách nhiệm xã hội Châu Á năm 2019 – Giải thưởng xúc tiến y tế sức khỏe
  Enterprise Asia
Giải thưởng công trình ưu việt năm 2019 – Đứng thứ 3
Công trình xây dựng quảng trường Nan Shan Đài Loan
  Hội công trình sư Trung quốc
Thương hiệu bảo hiểm tốt nhất Đài Loan năm 2019 (liên tục 2 năm liền)
  Tạp chí Global Brands Magazine
Giải thưởng chất lượng bảo hiểm năm 2019
Nhân viên nghiệp vụ xuất sắc nhất –đặc biệt xuất sắc
Dịch vụ bồi thường tốt nhất – đặc biệt xuất sắc

Đáng giới thiệu nhất – đặc biệt xuất sắc

Danh tiếng cao nhất – đặc biệt xuất sắc
  Tạp chí Tài chính, bảo hiểm và quản lý rủi ro
Công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Đài Loan năm 2019
  Global Banking & Finance Review
Điều tra thương hiệu đáng tin cậy
Đứng thứ 2 trong ngành bảo hiểm
  Tạp chí Common Wealth
Giải thưởng Rồng Phượng bảo hiểm năm 2019
Công ty Bảo hiểm nhân thọ được sinh viên khoa tài chính bảo hiểm mong muốn được làm việc nhất sau khi tốt nghiệp –Hạng ưu nhóm nghiệp vụ
Công ty bảo hiểm nhân thọ được sinh viên khoa tài chính bảo hiểm mong muốn được làm việc nhất sau khi tốt nghiệp – Hạng ưu nhóm nhân viên văn phòng
  Quỹ giáo dục bảo hiểm hiện đại