Giải thưởng và Thành tích
Giải thưởng cây đuốc vàng lần thứ 14
Top 10 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong năm
Giải thưởng xuất sắc về mức độ hài lòng của khách hàng
  Hiệp hội nhà quản lý doanh nghiệp kiệt xuất Đài Loan
Công ty bảo hiểm Nhân thọ tốt nhất Đài Loan năm 2018
  Tạp chí Global Business Outlook
Giải thưởng quan hệ công chúng kiệt xuất khóa 10 –Giải thưởng doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội kiệt xuất
  Quỹ quan hệ công chúng Tài Đoàn Pháp Nhân
Công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Đài Loan năm 2018   Global Banking & Finance Review
Điều tra thương hiệu đáng tin cậy nhất năm 2018

Đứng thứ 2 trong ngành bảo hiểm

  Tạp chí Common Wealth
100 thương hiệu bảo hiểm giá trị tốt nhất toàn cầu năm 2018 – Đứng thứ 39
  Brand Finance
“Điều tra 2000 doanh nghiệp tốt nhất” năm 2018
Tổng giá trị tài sản đứng thứ 2 trong số các tổ chức tài chính tư nhân
Doanh thu đứng thứ 2 trong số các tổ chức tài chính tư nhân
Lãi dòng sau thuế đứng thứ 4 trong số các tổ chức tài chính tư nhân
  Tạp chí Common Wealth
Giải thưởng Rồng Phượng bảo hiểm năm 2018
Công ty bảo hiểm nhân thọ được sinh viên khoa tài chính bảo hiểm mong muốn được làm việc nhất sau khi tốt nghiệp – Hạng ưu nhóm nghiệp vụ
Công ty bảo hiểm nhân thọ được sinh viên khoa tài chính bảo hiểm mong muốn được làm việc nhất sau khi tốt nghiệp – Hạng ưu nhóm nhân viên văn phòng
  Quỹ giáo dục bảo hiểm hiện đại
“Giải thưởng chất lượng bảo hiểm” năm 2018
Nhân viên nghiệp vụ xuất sắc nhất – đặc biệt xuất sắc
Dịch vụ bồi thường tốt nhất – đặc biệt xuất sắc
Đáng giới thiệu nhất – đặc biệt xuất sắc
Danh tiếng cao nhất – đặc biệt xuất sắc
  Tạp chí Tài chính, Bảo hiểm và quản lý rủi ro